காம காப்பாற்றிகாக்கும் மனிதஇனச் சொல்லாகும் நிலா காய்வதும் காமன் விடும் பானமே

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA