காசு எனும் ஓலி Cash cache முறையாக ஆங்கில கணினி பயன்பாட்டினில்

காசு எனும் ஒலி  ஆங்கில-Cash, கணினி-Cache – எணினி பயன்பாட்டினில்.,

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA