கழை கரும்பு கழைக்கூத்தாடியென

கழை –  கரும்பு, கழைக்கூத்தாடி என பொருள்படும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA