கனி கனிவு மொழி இன்ப வரவு ஆசை மனம் செலவு

கனி கனிவு மொழியாகி
இன்ப   வரவு நிலையிலும்
ஆசை மனம் செலவு நிலையிலும்
இருப்போம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA