கண் கடு காண கண் கோடி., கடு கடுதாசி அறிவோம்

கண் கண நேரத்தில் காண ., கடு கடுதாசி சொல் அறிவோம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA