#ஓரை என்ற தமிழ் சொல் Hour என ஆங்கிலத்தில் ஒன்றி இணைகிறது.,

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA