ஒரு பதம், பக்குவமாக தரமாக மாபெரும் கடக்கும் நிலையில் பதமாகி , சுழல்கிறது.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA