உலா உலு வலை ஒளி

உலா உலை உலு உழ

திருக்குறள் 675 விளக்கம்

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA