உரு உருப்பட வைப்போன் கண்ணதாசன் கவியுடன் வலை ஒளி

உரு உருவம் உருப்படவைப்போன் கண்ணதாசன் கவிதையில் இருந்து.,

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA