உடு விண்மீன்கள் வலைஒளி

உடு என்ற தமிழ் சொல் விளக்கத்துடன்

671 திருக்குறள் ஆய்வு உரை ஒலி வடிவில்.,

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA