இனி இனிய எண் இனி எணினி என்ற கருப்பொருளில் வலை ஒளி

இனி தமிழ் எண் இனி எனும் ‘ எணினி ‘

என்ற சொல்லிலும் நிலைக்கும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: