இசை, இன்பத்தின் சைகையாக மனித இனத்தை காக்கும் அன்பின் சைகையாகும் . 1

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA