ஆழி ஆடு, ஆஞா ஒலி=ஒளிரும் லிங்கம், லி ஆகிறது

ஆழி ஆடு ஆஞா சொல் ஆக்கம்

ஒலி -ஒளிரும் லிங்கம் – லி – எனும் உச்சரிப்பு ஒற்றுமையுடன் கூடிய உலகளாவிய அளவில் உள்ள நிலை ஆகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA