ஆண் வலை ஒளி

கற்பினை பொதுவில் வைப்போம்.

பொது என்பதை

பொ-பொறுப்பான

து-துணை

என்போம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: