ஆசிரிய மகா சேவை ஆண்டுதோறும் சிறப்புற யதார்த்தமாக மாந்தர்களை காத்து கற்கவைத்து சேர்க்க வைப்போர்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA