அனைத்தும் மையமே பேரண்டம் சுற்றுவதும் சேவையே.

அனைத்தும் மையமே
பேரண்டம் சுற்றுவதும் சேவையே.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA