தமிழ்நாடு அரசு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சொற்பிறப்பியல் அமர்வு 28 – செயல் மன்றம் பதிவர் – தமிழ் சொல்லாக்கம் குறித்த எமது பதிவு.,

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA