மலைக்கோட்டை அகவை 350 கோடியாண்டு !
இமயமலை அகவை 100 கோடியாண்டு ! !

மலைக் கோட்டை அகவை 350 கோடியாண்டு.மலைக்கோட்டை புவியடி நம் தளம்
வலைப் பின்னலில் இயங்கும் புவியடித்தட்டு
கலைந்திடும் அடித்தட்டு கற் பாறைச்சரிவு
மலைத்தொடர் கற்கோட்டை கல்கண்டார் பொன்மலை.

மலை மண்பரப்பில் வளரும் உயிரியல்
கலைத்தொடர் அறிகுறியில் உயிரணு நிலைவிலி.
இலை காய்கறித் தோட்டம் அழகு
உலை வைத்து உண்பதும் பழக்கமே.

பழக்கம் நிலைத்து நின்ற தாயனை (DNA)
வழக்கமாய் உண்பதே உடம்படு மெய்
கழகம் கட்சிப் பிரிக்கும் வைப்பகம்
உழவுத் தொழில் விளைச்சலில் படிமலர்ச்சி.

படிக்கும் பயிற்சி மூலமே அடைவது
தடித்த தோற்றம் பெறும் ஆக்கம்
அடித்து பிடித்து நடுவோர்க்குத் தெரியும்
கடித்து கணித்து உண்பதும் தொடர்பே.

தொடர்பு படிவம் பதிவு மீள்
நடப்பு கணக்கியல் பதிவு செய்
வடமிடம் வட்டமிடும் புவியடி அடுக்கு
தொடத் தொட மண்டலமும் நகரும்.

நகர்ந்த அடித்தட்டு புவியடி மலைத்தொடர்
தகர்ந்து சென்று பற்றிய மலைச்செடி
அகன்றே சேர்த்திட்ட பனிமலை இமயம்
இமயமலை குறியீட்டுத் தகவலில் அறிவோம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA