ஊடிழை – Literariness

ஊடிழை

ஊடிழை(Inter Literariness)

ஊடிழை உயிரணு உயிரியல் மரபணு
கூடிய நிறை வினைத் தொடர்
மூடிய தாயனை படிமலர்ச்சி நிலை
நாடி வளரும் மெய்யின மக்கள்.

மறை யின மனிதச் சேர்க்கைகள்
அறை கொள்ளும் அடிக்கரு நீளும்
உறை விட மூலக்கூறின் அடர்த்தி
மறை பொருள் உள்ளமைத் தொகுதி.

தொகுப்பின உட்கரு முட்டை செல்
வகுப்பின காப்பு முறைப்படி அமைப்பு
தகுந்த ஆறனை தாயனை விந்திணை
பகுப்பு மூல குறியீடு எழும்.

எழும் தலைமுறைப் பிரிவினைத் தோற்றம்
வாழும் வழி வகுக்கும் மரபணுக்கள்
தோழமை செயல் விளைவுத் தொடர்பு
இழை யுருப்பிரிவு உகந்த ஊட்டம்.

ஊட்டம் தரும் உறுதி பிடிப்பு
நாட்டம் கொண்ட தொடர் வரிசை
ஒட்டும் பகுதி உறுப்புகள் மாற்றம்
மட்டும் எதிர்நேர் விசைப் பலகை.

பல்கலைத் தேர்வு மூலக் குறி
வல்லமை உந்தவோர் குறியாக்க பெட்டகம்
நல்வரவு பயணத் தன்மை பெருக்கம்
உல்லாச ஊர்தி படிமலர்ச்சி படிவம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA