பதவி நிதி :
ப-ற்றாக்குறையை
த-ரமாக்கி
வி ளங்கும்
நி-றைவுத்
தி றனாக்கட்டும்.

Listen to the most recent episode of my podcast: பதவி நிதி : ப-ற்றாக்குறையை த-ரமாக்கி வி ளங்கும் நி-றைவுத் தி றனாக்கட்டும். https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/————e1fvinv

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA