எணினி என்றால் என்ன
எணினி Digital என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையாக எவ்வாறு ஏற்றுக் கொள்ளலாம்?

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/Digital-e1mg82k

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA