இன்றைய நமது குரல்-திருக்குறளில்

செயல் மன்றம்

திருக்குறள் – 102

காலத்தி னால்செய்த நன்றி சிறிதாயினும்

ஞாலத்தின் மாலப்பெரிது .

விளக்கம் :

மிகச்சரியான நேரத்தில் உதவிசெய்தவர்களை

உலகத்தைவிட மிகப்பெரிதாக கருதப்படும் .

இன்றைய சிந்தனை :

வாழ்த்துக்கள் நீர்க்குமிழிகள் :

தொடர் செயல்கள் ஊற்றுநீராகும் .

%d bloggers like this: